Felix for Fashionisto by Ruben Tomas

Photography: Ruben Thomas Styling: Michael Marson